Why so gorgeous Trinidad? Taken at the Caroni Bird Sanctuary, Trinidad.